Xidmәtlәr

Bizim bütün tәrcümәçi vә korrektorlarımız ana dilindә danışırlar vә mәhz buna görә dә yetirdiyimiz tәrcümәlәrin dürüstlüyü vә uyğunluğu tәmin olunur.

Biz aşağıdaki dil kombinasiyalari üzrә tәrcümә edirik:
• azәrbaycan – ukrayna
• azәrbaycan – rus
• azәrbaycan – ingilis
• ukrayna – rus
• ukrayna – ingilis
• rus - ingilis

Xidmәtlәrimizin siyahısı:
• Sәnәdlәrin yazılı tәrcümәsi
• Originalla uyğunluq yoxlaması
• Yazılı tәrcümәnin redaktә vә korrektura edilmәsi
• İnternet saytların tәrcümәsi
• Sınaq tәrcümәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
• Şifahi tәrcümә
• Yazılı tәrcümәlәrin notaiat qaydada tәsdiq edilmәsi (Bir saylı Kiyev Dövlәt Notariat Kontoru )
Ətraflı >

Next

Sifarişçilәrimiz

«AzeriTranslations» tәrcümә mәrkәzi vaxtında etdiyi tәrcümәlәrin yüksәk keyfiyyәtinә görә Ukrayna vә bütün dünyada çoxsaylı tәşkilat, idarә vә şirkәtlәrlә әlaqә yaratmış, qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığı davam etdirir:

• Bir saylı Kiyev Dövlәt Notariat Kontoru.
• Ukrayna Ali Mәhkәmәsi.
• Ukrayna Daxili İşlәr Nazirliyi.
• Kiyev ş. Solomenskiy rayon mәhkәmәsi.
• Ukrayna Ticarәt Palatası.
• Azәrbaycan Respublikasının Ukraynadakı Sәfirliyi (konsulluq idarәsi).
• Azәrbaycan Dövlәt Televiziya Şirkәtinin (AzTV) Ukraynadakı nümayәndәliyi.

Next

Əlaqә

Tel.: +38 (067) 933 99 75
E-mail: info@azeritranslations.com
mehmansalmanov@yahoo.com