Xidmәtlәr

Bizim bütün tәrcümәçi vә korrektorlarımız ana dilindә danışırlar vә mәhz buna görә dә yetirdiyimiz tәrcümәlәrin dürüstlüyü vә uyğunluğu tәmin olunur.

Biz aşağıdaki dil kombinasiyalari üzrә tәrcümә edirik:

 • azәrbaycan – ukrayna.
 • azәrbaycan – rus.
 • azәrbaycan – ingilis.
 • ukrayna – rus.
 • ukrayna – ingilis.
 • rus - ingilis.

Xidmәtlәrimizin siyahısı:

 • Sәnәdlәrin yazılı tәrcümәsi.
 • Originalla uyğunluq yoxlaması.
 • Yazılı tәrcümәnin redaktә vә korrektura edilmәsi.
 • İnternet saytların tәrcümәsi.
 • Sınaq tәrcümәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi.
 • Şifahi tәrcümә.
 • Yazılı tәrcümәlәrin notaiat qaydada tәsdiq edilmәsi(Bir saylı Kiyev Dövlәt Notariat Kontoru).

Keyfiyyәt:

 • Terminoloji qlossari, tәrcümә yaddaşı vә sәnәdlәrin şablonların istifadә etmәklә tәrcümә prosesi.
 • Ana dilindә danişan tәrcümәçi tәrәfindәn yoxlama.
 • Redaktә edilmә.
 • Korrektura yoxlaması.

Biz aşağıda göstәrilәn sәnәdlәri tәrcümә edirik:

 • Şәhadәtnamә vә sertifikat, diplom, lisenziya, rezyume vә pasportlar.
 • Nizamnamә, tәsisat sәnәdlәri, müqavilә, saziş, tapşırıqlar.
 • Dәrslik, tәlimat, tәlim materialları.
 • Anketlәr (viza almaq üçün).
 • Mәqalә, şәxsi mәktublaşma.
 • Faktura, çatdırılma haqqında bildiriş, gömrük sәnәdlәri.
 • Niyyәtlәr haqqında protokol, tәhvil-tәslim aktları, iddia, şikayәt, akkreditiv, mәhkәmә qәtnamәlәri.
 • vә s.!